Kinh nghiệm phòng tránh rủi ro trong Thanh tra Thuế

Thân gi Anh/Ch Thành viên,
Trân trng kính mi Anh/Ch Thành viên tham gia Hi tho: “Kinh nghim phòng tránh ri ro trong Thanh tra Thuế
t chc ti Hà ni ngày 22/9/2015 và ti H Chí Minh  ngày 25/9/2015.

Download tài liệu tại đây